Het aanvragen van extra dagen en ruildagen is tijdelijk stopgezet voor onbepaalde tijd.
Ruilservice en het aanvragen van extra dagen Panta Rhei / Panta Paideia

Stabiliteit vinden wij een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Stabiliteit betekent voor ons dat de situatie voor de kinderen op de groep duidelijk, voorspelbaar en vertrouwd is. De kinderen zijn goed bekend en vertrouwd met de vaste pedagogisch medewerkers en de andere kinderen op hun vaste basisgroep. Ze kunnen voorspellen wie ze tegenkomen en kunnen zich daarop verheugen. Als kinderen elkaar niet kennen, gaat veel aandacht en energie zitten in het begrijpen van wat er allemaal om hen heen gebeurt.
De vaste groep zorgt er niet alleen voor dat kinderen kunnen voorspellen welke kinderen zij tegenkomen maar ook dat ze elkaars manier van doen herkennen. Zij hoeven niet steeds opnieuw hun plaats in de groep te bepalen of grenzen te verkennen; hierdoor ontstaat er ruimte voor spelen en ontwikkelen. Voorspelbaarheid van de dagelijkse gang van zaken op de groep draagt bovendien bij aan de gevoelens van veiligheid van kinderen.

Daarom werken wij met vaste pedagogisch medewerkers en basisgroepen. Wij proberen verder deze stabiliteit en voorspelbaarheid te bewaken door gelimiteerd ruilmogelijkheden te bieden zodat er niet veel wisselende kinderen op de groepen zijn.

Dit zijn de regels die wij hanteren omtrent het aanvragen van een ruildag of extra dag:

• Per kindje kan per kalendermaand 1 reguliere opvangdag geruild worden. Afwezige dag en ruildag mogen niet verder dan 30 dagen uit elkaar liggen. De maand waar je een ruildag naar toe ruilt, geldt als de kalendermaand waarin geruild wordt. Bv. je kindje is afwezig op 15 februari en je ruilt deze uren naar 10 maart. Dan is je ruildag voor de maand maart verbruikt. Als je dan in maart nog een dag afwezig bent, dan kun je deze uren niet nóg een keer naar maart ruilen. Deze uren kun je wel ruilen naar april, mits er plek is op de groep.
• Een ruildag kan alleen worden toegekend wanneer er plaats is op de eigen groep van je kind. Het ruilen kan alleen als Panta Rhei / Panta Paideia geen extra personele kosten maakt. Van PR/PP kan niet worden gevergd de bezetting te vergroten door het inzetten van extra personeel, teneinde de ruiling mogelijk te maken.
• Nationale feestdagen (waarop we gesloten zijn) kunnen niet geruild worden.
• BSO-uren in de schoolweken kunnen alleen geruild worden in de schoolweken; BSO-uren in de vakantieweken kunnen alleen geruild worden in dezelfde vakantie.
• Uren kunnen niet gesplitst worden, ruilen kan per dag.
• Ruildagen kunnen maximaal 30 dagen van tevoren via Konnect aangevraagd worden. Aanvragen via mail of telefoon worden niet behandeld.
• Na akkoord ruildag kan deze niet nogmaals geruild worden. Dit geldt ook als je kind op de geruilde dag onverhoopt afwezig is.
• Niet afgenomen reguliere contractdagen van een kind kunnen niet als ruildag voor een ander kind worden ingezet.
• Een aangevraagde extra dag die goedgekeurd is, kan niet meer geannuleerd worden. Dit geldt ook als je kind op de extra dag onverhoopt afwezig is.
• Een reeds goedgekeurde extra dag kan niet alsnog in een ruildag omgezet worden, het blijft een extra dag en zal dus ook gefactureerd worden.

Bij vragen omtrent ruilen / aanvragen extra dag of met betrekking tot Konnect kunt u contact opnemen met de planning via planning@kcpantarhei.nl.