Om kinderen in hun ontwikkeling te volgen wordt op onze DagOpvang gebruik gemaakt van het Kindvolgsysteem ‘KIJK’. Hierbij observeren pedagogisch professionals alle aspecten van de ontwikkeling van kinderen tussen nul en vier jaar. Of een kind goed in zijn vel zit, of het zich uitgedaagd voelt door verschillende activiteiten, en of er signalen zijn die wijzen op een risico voor de gezonde ontwikkeling. Aan de hand van een aantal ontwikkelingslijnen maken we zichtbaar wat het kind al kan en weet, en welke volgende stap in zijn ontwikkeling mogelijk is. Op het moment dat we dit weten, kunnen we goed inschatten hoe we het kind daarbij kunnen ondersteunen. Ons handelen wordt hier op afgestemd. Niet alleen observeren we kinderen tijdens spontane activiteiten waarbij ze actief bezig zijn, bijv. allerlei dagelijkse situaties waarin kinderen aan het spelen zijn; alleen, met andere kinderen of samen met ons. Ook organiseren we waar gewenst activiteiten om bepaalde vaardigheden te kunnen observeren. Denk hierbij aan plakken/knippen, broodjes bakken, een kringspelletje.

Ieder jaar, rond elke verjaardag, wordt middels KIJK! een kindbeeldverslag geschreven over elk kind. Aan de hand van het kindverslag wordt een oudergesprek gevoerd zodat ouders op de hoogte zijn van wat de pedagogisch professionals hebben geobserveerd. Indien nodig wordt er een plan van aanpak opgesteld, de werkwijze op de groep besproken en waar nodig aangepast. Als pedagogisch professionals vermoeden dat een kind extra aandacht en ondersteuning nodig heeft, observeren zij eerst gericht het kind om vervolgens de situatie met de ouders en de coordinator te bespreken. Er wordt met de ouders besproken of ze evt. problemen herkennen en welke stappen ondernomen worden. Wij proberen kinderen de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Dit doen we indien gewenst met externe zorgverleners, op initiatief van de ouders. Ons uitgangspunt hierbij is dat we alles doen in overleg met ouders.